【RPG】THE NPC狩~死肥宅也要XXX双端汉化版【1G】

Game introduction:
My name is [Kai Hang Taro], because I died unexpectedly and was reincarnated into an RPG game
This game is full of bugs because of its producers, but it gives me a high degree of freedom
Simply put, “no matter what you do to NPC, you will not be resisted.”
In this way, I watched the brave play strange while playing NPC and came to the devil city
I thought this junk game was finally going through customs, but I somehow woke up with new abilities
[Change NPC’s character and consciousness]
Looking at the devil city in a ball, and those arrogant bitches
Let me put an end to this rubbish game

遊戲介紹:
我嘅名係【開掛太郎】,因為意外暴斃轉生到了一款RPG遊戲中
這款遊戲因為製作者太菜BUG周圍都係,卻反而畀咗我極高嘅自由度
簡單來說桎梏無論對NPC做任何事情,都不會受到反抗桎梏
我就這樣一邊看著勇者打怪,一邊玩著NPC來到了魔王城
本以為垃圾遊戲終於要通關,但我卻莫名覺醒咗新嘅能力
【改變NPC的性格和意識】
睇住打成一團嘅魔王城,仲有嗰啲高傲嘅孃們
就讓我嚟畀呢個垃圾遊戲畫上一個句號啦

点此购买VIP会员,下载全部游戏永久免费!强烈建议买会员终身免费下载。请尽快购买会员,下月起涨价。请务必把网址加入收藏,防止丢失!

百度网盘链接请下载到本地后再解压,在线解压会导致链接失效!!!发现失效请在本站评论区留言,站长有备份永不失效,看到会及时补链,请不要着急。
杂宠游戏网 » 【RPG】THE NPC狩~死肥宅也要XXX双端汉化版【1G】

2 评论

  1. 资源掉了

发表评论